Powered By Blogger

วันพุธที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2558

การปฏิบัติงานจัดซื้อ/จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

 ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement :  e-GP)  
                 ระบบงานที่จัดทำเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และพัสดุภาครัฐได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน ทั่วถึง เป็นศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐที่มีระบบบริหารจัดการรหัสสินค้าและบริการภาครัฐ เก็บข้อมูลของหน่วยจัดซื้อ และข้อมูลผู้ค้าสำหรับการจัดซื้อจัดจ้างรูปแบบต่างๆ เชื่อมต่อข้อมูลกับแหล่งข้อมูลภายนอกที่เกี่ยวข้อง และเป็นต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ที่ครบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มความโปร่งใส ลดปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่น ลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงานตามระเบียบ ลดความซ้ำซ้อน
                 การบันทึกข้อมูล ซึ่งฝ่ายบริหารสามารถติดตามข้อมูลได้แบบ Online Real time ในระบบ รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพในการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณได้
วัตถุประสงค์
         1. เพื่อให้หน่วยงานของภาครัฐและเอกชน สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างและพัสดุภาครัฐที่มีความถูกต้องได้ด้วยความรวดเร็ว ครบถ้วน และทั่วถึง มีต้นแบบการประมูลด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ครบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐ และเชื่อมต่อข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ได้
         2. เพื่อให้ผู้บริหารและส่วนราชการสามารถติดตามสถานะหรือความคืบหน้าของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐได้ในลักษณะ Online
         3. เพื่อเร่งรัดให้ส่วนราชการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้สามารถเบิกจ่ายเงินให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายเงินของรัฐบาล
ประโยชน์ที่จะได้รับ
         1. เกิดความโปร่งใสในระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณของรัฐมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
         2. ลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น เนื่องจากระบบจะเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานไว้ทุกขั้นตอน
         3. เกิดความสะดวกและความทั่วถึงอย่างเท่าเทียมกันของผู้ค้า/ผู้รับจ้าง ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ค้ารายใหม่ สามารถเข้าร่วมจัดซื้อจัดจ้างกับภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น
         4. เกิดศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระดับประเทศที่ทันสมัยเป็นปัจจุบัน สามารถสืบค้นข้อมูลได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
         5. กระตุ้นตลาดและเสริมสร้างขีดความสามารถของภาคเอกชนทำให้เกิดการแข่งขันอย่างแท้จริง     ในการเสนอราคา
         6. ปรับปรุงนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
สิทธิและประโยชน์ที่ได้รับจากระบบ e-GP
         หน่วยงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดูข้อมูล และ/หรือดำเนินการในระบบ ดังนี้
         1. หัวหน้าหน่วยงาน สามารถเข้าดูและค้นหาประกาศและรายชื่อต่าง ๆ รวมทั้ง ดูรายการจัดซื้อ     จัดจ้างของทุกหน่วยงานเฉพาะจังหวัดได้
         2. หัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ ) สามารถเข้าดูและค้นหาประกาศและรายชื่อต่าง ๆ รวมทั้งดูรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง เฉพาะของสำนักงานได้
         3. หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถสร้างโครงการ จัดทำโครงการ จัดทำเอกสาร ตลอดจนเข้าดูประกาศและรายงานการจัดซื้อ จัดจ้างเฉพาะที่อนุมัติได้
         4. เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถสร้างโครงการ จัดทำโครงการ จัดทำเอกสาร ตลอดจนเข้าดูประกาศและรายงานจัดซื้อ จัดจ้างเฉพาะที่จัดทำได้
การจัดซื้อหรือจ้าง
        • วิธีตกลงราคา          ไม่เกิน 100,000 บาท
        • วิธีสอบราคา          เกิน100,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000 บาท
        • วิธีประกวดราคา     เกิน 2,000,000 บาท
        • วิธีพิเศษ             เกิน 100,000 บาท แต่มีเงื่อนไข
        • วิธีกรณีพิเศษ         ไม่มีกำหนดวงเงิน แต่มีเงื่อนไข
        • วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction)  ตามระเบียบฯ พัสดุ ปี 49
 วิธีการซื้อ/จ้าง (6 วิธี)
     1. กรณีใช้วงเงินเป็นตัวกำหนดวิธีการ
        -  วิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่ง   ไม่เกิน          100,000    บาท
        -  วิธีสอบราคา  ครั้งหนึ่ง   เกินกว่า        100,000    บาท    แต่ไม่เกิน  2,000,000    บาท
        -  วิธีประกวดราคา ครั้งหนึ่ง  เกินกว่า    2,000,000    บาทขึ้นไป
     2. กรณีใช้วงเงินและเงื่อนไขเป็นตัวกำหนดวิธีการ
         2.1 ซื้อโดยวิธีพิเศษ
              -  วงเงินเกินกว่า                               100,000    บาท
              -  เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง  
         2.2 จ้างโดยวิธีพิเศษ
              -  วงเงินเกินกว่า                              100,000    บาท
              -  เงื่อนไขอย่างใดอย่างหนึ่ง  ตามข้อ 24
     3. กรณีใช้เงื่อนไขเป็นตัวกำหนดวิธีการ
              -  วิธีกรณีพิเศษ  ได้แก่ การซื้อ/จ้างจากส่วนราชการ, รัฐวิสาหกิจ , หน่วยงานตามกฎหมายท้องถิ่น
              เงื่อนไข :
               1. เป็นผู้ทำ/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรีอนุมัติหลักการแล้ว
               2. มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรี ให้ผู้ซื้อ/จ้าง 
     4. อื่น ๆ
            - การจัดซื้อ/จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  (ตามระเบียบฯ พัสดุ ปี 49
กระบวนการปฏิบัติงานระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ e-GP)      
     ระบบลงทะเบียน
         ระบบเผยแพร่ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและเป็นแหล่งข้อมูลสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ผู้ค้าและผู้สนใจทั่วไป สามารถรับข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ที่มีความสมบูรณ์ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้ที่จะเข้าใช้งานในระบบ e-GP หรือทำนิติสัมพันธ์เพื่อขายสินค้า/บริการให้แก่รัฐจะต้องลงทะเบียน เพื่อรับรหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) มีขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้
        􀂾 การลงทะเบียน
            ขั้นที่ 1. เข้าสู่เว็บไซด์ http://www.gprocurement.go.th  ระบบจะแสดงหน้าจอหลักระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐจากนั้น ให้คลิกระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (ระบบใหม่)” ระบบจะแสดงหน้าจอลงทะเบียน ให้คลิกเลือกสถานะ  ผู้ลงทะเบียนตามหน้าที่ในการปฏิบัติงานหรือการเข้าใช้งานในระบบ จากนั้น คลิกปุ่มเริ่มต้นการลงทะเบียน(สำหรับผู้ค้ากับภาครัฐต้องบันทึกเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรก่อน) สถานะผู้ลงทะเบียน  มีดังนี้
         - การลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐ หัวหน้าสำนักงาน (หน่วยจัดซื้อ ) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
         - การลงทะเบียนผู้ค้ากับภาครัฐ ได้แก่ ร้านค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด
         - การลงทะเบียนผู้สนใจทั่วไป ได้แก่ ประชาชนทั่วไปที่สนใจข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
         ขั้นที่ 2 การบันทึกข้อมูล (ขั้นตอนที่ 1 ของแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล)
         เมื่อผู้ลงทะเบียนคลิกเลือกลงทะเบียนตามสถานะแล้ว ระบบจะมีแบบฟอร์มการลงทะเบียนแยกตามประเภทสถานะของผู้ลงทะเบียน (รายละเอียดตามภาคผนวก) เพื่อบันทึกข้อมูลของหน่วยงาน สถานที่ปฏิบัติงาน และข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ลงทะเบียน ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะต้อง
         ขั้นที่ 3 การตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน (เป็นขั้นตอนที่ 2 ของแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล)
         เมื่อผู้ลงทะเบียนบันทึกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้ตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียนก่อนคลิกตกลงหากพบข้อผิดพลาดต้องแก้ไขให้คลิกแก้ไขข้อมูลแล้วดำเนินการเหมือนขั้นตอนที่ 1 ของแบบฟอร์มที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล หากถูกต้องให้คลิกตกลงแล้วให้จัดพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานในระบบ     e-GP หลังจากนั้น ให้คลิกขั้นตอนถัดไป
ขั้นที่ 4 การส่งแบบแจ้งการลงทะเบียน
         4.1 หน่วยงานภาครัฐ (ยกเว้นผู้ลงทะเบียนที่มีสถานะเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ) เมื่อพิมพ์แบบแจ้งการลงทะเบียนและหัวหน้าหน่วยงานลงนามแล้ว ให้จัดส่งแบบแจ้งการลงทะเบียนดังกล่าวให้กรมบัญชีกลาง/สำนักงานคลังจังหวัด เพื่อตรวจสอบและอนุมัติต่อไป ดังนี้
         (1) คลังเขต คลังจังหวัด หน่วยจัดซื้อ ภาครัฐ (ส่วนกลาง) ส่งไปที่สำนักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจ้าง กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
         (2) หน่วยจัดซื้อ ภาครัฐและผู้ค้ากับภาครัฐ (ส่วนภูมิภาค) ส่งไปยังสำนักงานคลังจังหวัดพื้นที่ซึ่งหน่วยงานนั้นตั้งอยู่

การเข้าใช้งานในระบบ e-GP
         การเข้าสู่ระบบครั้งแรก (First Time Login)  เมื่อผู้ลงทะเบียนได้รับแจ้งรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านทาง e-mail แล้วสามารถ Login  เข้าใช้งานในระบบ e-GP ครั้งแรก โดยกด Link เข้าสู่เว็บไชต์ http://gprocurement.go.th/ และให้กรอกรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านตามได้รับแจ้ง จากนั้น กดปุ่ม เข้าสู่ระบบ
เจ้าของเรื่อง    นางสาววาสนา   ภูหัดธรรม    
ตำแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
 ***ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ http://www.cddudonthani.com/site/2016-06-20-03-25-32/km-corner/download/2-km/16-km

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น