Powered By Blogger

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วิธีการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

Infographic วิธีการขอเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

เทคนิคการประสานงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ

Infographic เทคนิคการประสานงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการ

เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อให้ได้งบประมาณ

Infographic เทคนิคการเขียนโครงการเพื่อให้ได้งบประมาณ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Infographic พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560