Powered By Blogger

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

Infographic พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น