Powered By Blogger

วันอังคารที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2558

เทคนิคการปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดธานี

เรื่องเล่า
        ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลางสังกัดสถาบันพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย มีพื้นที่  ๖๘๓ ไร่ ๓ งาน ๒๒ ตารางวา  รับผิดชอบในการดำเนินการเกี่ยวกับ งานพัฒนาทางวิชาการด้าน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานฝึกอบรมและให้บริการด้านการฝึกอบรม ผู้นำชุมชนประชาชนเป็นจำนวนมาก
        ข้าพเจ้า ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน ได้รับมอบหมายงานดูแลและควบคุมอาคารสถานที่ภายในศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการสถานที่จึงต้องมีการปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ สำนักงานให้ร่มรื่นสวยงามทั้งภายใน และภายนอกอาคาร โดยเริ่มจากการจัดทำแผนการดำเนินการ เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประชุมคณะกรรมการแจ้งผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงและซ่อมแซม และติดตามประเมินผลการสรุปผลการดำเนินงานต่อผู้บังคับบัญชา 
        จากเทคนิคการปฏิบัติงานดังกล่าวจะทำให้บรรยากาศในการทำงานมีความสุข ทำให้ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่ดี ส่งเสริมในด้านการบริการสู่ความเป็นเลิศ
เจ้าของความรู้ นางนิรมล พรหมน้อย
ตำแหน่ง  นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
***ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ http://www.cddudonthani.com/site/2016-06-20-03-25-32/km-corner/download/2-km/5-km

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น