Powered By Blogger

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2558

เทคนิคการให้บริการที่ประสบผลสำเร็จ

             การให้บริการ (Service) คือเป็นสิ่งจับต้องสัมผัสแตะต้องได้ยาก การบริการเป็นกระบวนการของกิจกรรมของการส่งมอบบริการจากผู้ให้ไปยังผู้รับบริการ ไม่ใช่สิ่งจับต้องได้ชัดเจนที่สำคัญเป็นสิ่งเอื้ออำนวยทางจิตใจ ทำให้เกิดความพึงพอใจ ข้าพเจ้าจึงยึดหลักการปฏิบัติได้ใน ๗  ตัวนี้
          ๑.  ยิ้มแย้มเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลำบากยุ่งยากของผู้มารับบริการ
          ๒.  ตอบสนองต่อความประสงค์จากผู้รับบริการอย่างรวดเร็ว
          ๓.  แสดงออกถึงความนับถือให้เกียรติผู้รับบริการ
          ๔.  การให้บริการที่ทำอย่างสมัครใจเต็มใจทำ ไม่ใช่ทำงานอย่างเสียไม่ได้
          ๕.  การรักษาภาพลักษณ์ของผู้ให้บริกากรและภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย
          ๖.  อ่อนน้อม อ่อนโยน สุภาพมีมารยาทดี
          ๗.  ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้นขณะให้บริการมากว่าผู้รับบริการคาดหวังเอาไว้
การบริการที่ดี
          การบริการที่ดีจะส่งผลให้ผู้รับบริการมีความรู้สึกชอบหรือพึงพอใจ ทั่งต่อตัวผู้ให้บริการและหน่วยงานที่ให้บริการดังนี้
๑.       มีความชื่นชมในตัวผู้ให้บริการ
๒.      มีความนิยมในหน่วยงานหรือผู้ให้บริการ
๓.     มีความระลึกถึงและยินดีมาขอรับบริการอีก
๔.     มีความประทับใจที่ดีไปอีกนาน
๕.     มีการบอกต่อไปยังผู้อื่นหรือแนะนำให้มาใช้บริการเพิ่มขึ้น
๖.     มีความภักดีต่อหน่วยงานบริการ
๗.     มีการพูดถึงผู้ให้บริการและหน่วยงานในทางที่

สรุป  ศิลปะการให้บริการที่ดี ต้องยิ้มแย้ม กระตือรือร้น มีความรวดเร็ว สุภาพอ่อนโยน มีความอดทด และสามารถควบคุมอารมณ์ได้ ต้องมีความรู้สึกในงานที่ให้บริการ มีกิริยาวาจาสุภาพ  มีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น มีทัศนคติที่ดีต่อการบริการ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ไม่เลือกปฏิบัติ ทักทาย ด้วยคำสุภาพ พูดจาไพเราะ เต็มใจทำ นำข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาปรับปรุงแก้ไขขึ้นอยู่กับความเหมาะสม

เจ้าของความรู้     นางวนิดา  เตนากุล     นักจัดการงานทั่วไป
สถานที่ทำงาน      ฝ่ายอำนวยการ       ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
***ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ http://www.cddudonthani.com/site/2016-06-20-03-25-32/km-corner/download/2-km/22-km

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น