Powered By Blogger

วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2559

พัฒนาชุมชนใสสะอาด ปี 2558

ส่วนนำ 
       กรมการพัฒนาชุมชน ได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในระบบราชการ ซึ่งรัฐบาลได้ถือเป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เป็นระบบราชการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและ ยึดหลักความโปร่งใสเป็นแนวทางในการบริหารงานลดความเสี่ยงของหน่วยงานต่อปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดขึ้น และกำหนดให้หน่วยงานในสังกัดกรมการพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดตามแนวทางที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด ดังนั้น ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี สถาบันการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่จะต้องดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดตามแนวทางการดำเนินงานของกรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2558 จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด จึงจะส่งผลให้โครงการประสบผลสำเร็จตามที่กรมการพัฒนาชุมชนมุ่งหวัง 
ส่วนขยาย
กระบวนการ/ขั้นตอนการทำงาน
1 จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจแนวทางการดำเนินงาน โครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาดประจำปีงบประมาณ 2558
2 ร่วมกันกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ จัดทำยุทธศาสตร์ และจัดทำแผนการดำเนินงาน
3 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารและคณะทำงานขับเคลื่อนหน่วยงานพัฒนาชุมชนใสสะอาด 
4 ดำเนินโครงการตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด 
5 รายงานผลการดำเนินงานให้สถาบันการพัฒนาชุมชนทราบ 
เทคนิควิธีการ 
1. ใช้หลักการการมีส่วนร่วมของบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ
2. ยึดหลักความโปร่งใสและหลักธรรมาภิบาล
3. แนวคิดความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
4. ใช้หลักการเสริมสร้างความผาสุกภายในองค์กร
5. ใช้หลักค่านิยมคนกรมการพัฒนาชุมชน ABCDEF S&P
6. ใช้หลัก 5 ส. 
7. ดำเนินงานภายใต้ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ข้อพึงระวังที่ใช้แก้ไขปัญหาและพัฒนางาน
          เนื่องจากโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด มีกรอบการดำเนินงาน 5 มิติ ซึ่งแต่ละมิติจะต้องเกี่ยวข้องกับบุคลากรแต่ละกลุ่ม/ฝ่าย ของศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี ซึ่งบุคคลกรทุกคนมีหน้าที่ขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการ ช่วยกันจึงจะบรรลุตัวชี้วัดทั้ง 5 มิติ อีกทั้งความเข้าใจในหลักการดำเนินงานของโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด ที่กรมการพัฒนาชุมชนกำหนด อาจคลาดเคลื่อน หรือเข้าใจแตกต่างกัน จึงจำเป็นจะต้องจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับบุคลากรในหน่วยงานทุกระดับ และนำหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ โดยการช่วยกันกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ กำหนดยุทธศาสตร์ กำหนดแผนงาน/โครงการ จัดทำคำสั่งปฏิบัติงานร่วมกัน และขับเคลื่อนกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไปพร้อมกัน โดยรายงานให้สถาบันการพัฒนาชุมชนทราบเป็นระยะ 
บทสรุป 
         ปัจจัยแห่งความสำเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนใสสะอาด คือ การกระตุ้นให้บุคลากรในหน่วยงานเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความซื่อสัตย์ โปร่งใส และตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยจัดให้มีการประกวด แข่งขัน และประกาศผลเชิดชูเกียรติให้แก่ผู้มีผลการปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ ในระดับดีเด่น ซึ่งเป็นการส่งเสริมกำลังใจในการปฏิบัติตนเป็นคนดี และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่เพื่อนร่วมงานต่อไป

เจ้าของความรู้  นางสาวชวลัย  ทุมมานอก
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด   ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี
 ***ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่ http://www.cddudonthani.com/site/2016-06-20-03-25-32/km-corner/download/2-km/33-km

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น