Powered By Blogger

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2559

การบริหารงานในหน้าที่ของตนเองให้ประสบผลสำเร็จ


ส่วนนำ
          การบริหาร หรือการจัดการ โดยทั่วไปเป็นคำที่มีความหมายเหมือนกัน และใช้แทนกันได้เสมอ การบริหารเป็นศิลปะการทำงานให้สำเร็จ

          ใน การทำงานเราต้องพบปะกับคนมากมาย ไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ลูกค้าที่มาติดต่อ ตลอดไปจนถึงพนักงานทำความสะอาดเพราะฉะนั้นการวางตัวและการปฏิบัติตัวให้เข้า กับสภาพแวดล้อมได้ดีจึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้เราปฏิบัติงานได้อย่างราบ รื่นและเป็นที่พอใจของบุคคลต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัวเรา


ส่วนขยาย

          การบริหารงานในหน้าที่ของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความสุข จำเป็นต้องใช้แนวทางดังนี้

        การทำตัวให้เป็นผู้ปฏิบัติงานที่ดีในงานนั้นและต้องรู้จักหน้าที่และมีความรับผิดชอบ ขยัน และ

ขนขวยแสวงหาความรู่อยู่เสมอ ทำตัวให้เป็นที่รักของผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา

        การรักษามารยาทและยึดถือระเบียบในการทำงาน เคารพกติกามารยาท จะช่วยให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่น และทำให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพ

        การสร้างบรรยากาศที่สดใส เอื้ออาทร สามัคคีในที่ทำงาน

        การสื่อสารเป็นเครื่องมือที่สำคัญอย่างหนึ่ง ในกาตัดสินความสำเร็จหรือการล้มเหลวของงาน

        ทำงานด้วยใจรักและสนุกกับงานที่ทำ

        ต้องมีการวางแผน    

                   การบริหารงานที่ดีต้องอาศัยสังควัตถุ ๔ คือ

                    ๑.      ทาน คือการให้ ซึ่งต้องมาจากจิตใจที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
                    ๒.      ปิยวา คือการพูดจาที่น่ารัก น่านิยมยกย่อง พูดจาสุภาพ อ่อนโยนไพเราะ สร้างความเข้าใจอันดีต่อกัน
                    ๓.      อัตถจริยา คือ การบำเพ็ญประโยชน์หรือทำประโยชน์ มีการช่วยเหลือโดยให้กำลังใจต่อกัน
                    ๔.      สมานัตถตา คือการวางตนให้เหมาะสม
               นำหลักธรรมไปปฏิบัติเพื่อการบริหารตนเองในชีวิตประจำวัน รู้จักการบริหารเวลา
                      ๑.      กำหนดเวลาให้กับงาน
                      ๒.      จัดลำดับงานตามความสำคัญหรือความเร่งด่วนซึ่งขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของตนเอง
                      ๓.      ลงมือทำทันที เลิกนิสัยผลักวันประกันพรุ่ง

            การบริหารตนเองจะประสบผลสำเร็จได้ต้องมีคุณลักษณะเด่น คือ เก่งคิด เก่งคน เก่งงาน ยอมรับนับถือความรู้ความสามารถของผู้อื่น เข้าใจผู้อื่น เอาใจเขามาใส่ใจเรา มีเหตุผล มีความอดทน พัฒนาตนเองใฝ่หาความรู้ประสบการณ์ มีความกระตือรือร้น  มีความรักงานที่ทำ      

                 การจัดการตัวเอง โดยเริ่มต้นรู้จักตนเอง เปิดใจยอมรับจุดอ่อน จุดแข็ง  ของตนเอง เพื่อหาแนวทางแก้ไขนิสัยที่ไม่ดี โดยค่อย ๆ ลด

           ไม่หยุดยั้งพัฒนา  มุ่งมั่นความอดทน  หลากหลายความสามารถ  กระตือรือร้นอยู่เสมอ รักงานทำ

จัดการเป็นเลิศ คิดแต่ทางบวก


สรุป

             ผู้ที่จะประสบผลสำเร็จในหน้าที่การงานได้ จะต้องเป็นคนที่มีหัวใจของการพัฒนาอยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นบุคลิกลักษณะ พฤติกรรม หรือแม้แต่วิธีการทำงานโดยต้องเป็นผู้ที่มีการสำรวจและประเมินค่าความสามารถของตนเองอยู่ตลอดเวลา คอยสำรวจดูว่าเรามีจุดอ่อน จุดแข็งและจุดข้อบกพร่องในด้านใดบ้าง เพื่อที่จะหาทาง พัฒนาจุดแข็งและปรับปรุงจุดบกพร่องของตนให้ดีขึ้น เช่นถ้าพิมพ์คอมพิวเตอร์จัดตัวอักษรไม่เก่ง  ก็ควรหาโอกาสที่จะเรียนเพิ่มเติมจะไม่เป็นคนยึดติดกับวิธีการหรือขั้นตอนการทำงานแบบเดิม โดยหาเท็คนิคและแนวทางใหม่ ๆ เพื่อพัฒนาชองตนเองให้ดีขึ้น
เจ้าของความรู้ นางวนิดา  เตนากุล  
ตำแหน่ง        นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ 
สังกัด            ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนอุดรธานี   
***ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่ http://www.cddudonthani.com/site/2016-06-20-03-25-32/km-corner/download/2-km/41-km

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น